Video: DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH: TIẾNG VIỆT 5: ÔN TẬP TẢ CÂY CỐI. GIÁO VIÊN : ĐỒNG THỊ THU HUYỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG